Happy Home ลำปาง

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง

โทรศัพท์ ๐๕๔-๘๒๕๕๗๕-๗ โทรสาร ๐๕๔-๘๒๕๕๗๗ E-mail : olderlampang@hotmail.com

ศูนย์ฯผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง

"ร่วมสร้างมาตราฐาน บริการกลุ่มเป้าหมายแบบสถาบัน และประสานเครือข่าย พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในชุมชน"

 

     
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิาการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดลำปาง
     
กรมผู้สูงอายุ
     
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์